Põhimäärus

19-11-2017

NARVA KULTUURIMAJA RUGODIV

PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Narva Kultuurimaja Rugodiv on kohaliku omavalitsuse asutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid, huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

2. Narva Kultuurimaja Rugodiv on asutatud Narva Linnavolikogu poolt ja tegutseb Narva linnas, tema kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond.

3. Narva Kultuurimaja Rugodiv juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja Narva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4. Narva Kultuurimaja Rugodiv on oma eelarve, sümboolika, pitsat ning nende kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

5. Narva Kultuurimaja Rugodiv põhimäärust muudab vajadusel Narva Linnavalitsus.

6. Narva Kultuurimaja Rugodiv asukoht on Narva linn ja aadress Puškini 8, 20308, NARVA.

 

II. PÕHIÜLESANDED JA TEGEVUSALAD

7. Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevuse põhiülesanded on:

 1. huvialategevuse korraldamine, taidlusringide, huvialaklubide ja vabaharidusrühmide tegevuseks ruumide võimaldamine, nende abistamine ja töö koordineerimine;
 2. elanikele kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
 3. vabatahtliku kultuuritegevuse arenguks tingimuste loomine;
 4. kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 5. professionaalse kultuuri vahendamine;
 6. koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu ning üldharidusliku tegevuse korraldamisel;
 7. vabahariduse ja kultuurialase koolituse korraldamine;
 8. erinevate huvidega noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

8. Ülesannete täitmiseks Narva Kultuurimaja Rugodiv:

 1. kindlustab elanikele võimalused ja tingimused vaba aja sisustamiseks;
 2. korraldab taidlus-, huviala- ja seltsitegevust, pakub võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arenguks;
 3. korraldab etendusi, kontserte ning muid kultuuri- ja meelelahutuslikke üritusi;
 4. korraldab riiklike ja Narva linna tähtpäevade tähistamist;
 5. korraldab kultuuripäevi, festivale, konkursse;
 6. korraldab näitusi, väljapanekuid, müüke, messe;
 7. koordineerib Narva linna kultuurielu ja koostab kultuurikalendrit;
 8. teeb kultuurialast selgitustööd, vahendab professionaalset kultuuri;
 9. tegeleb rahvuskultuuride alalhoiu ja edendamisega;
 10. hoiab korras ja majandab tulemuslikult kasutada olevat vara;
 11. võib välja anda trükiseid;
 12. loob vastastikku kasulikke sidemeid teiste samalaadsete asutustega;
 13. annab rendile võimalusel oma käsutuses olevaid ruume;
 14. teostab lepingu alusel teenustöid kasutada oleva heli-, valgus- ja videotehnikaga;
 15. demonstreerib filme ja korraldab sellega seotud üritusi;
 16. korraldab lepingu alusel maakonna ning regionaalset kultuurielu metoodilist täiendõpet ja suurüritusi;
 17. korraldab ja arendab kultuurialast välissuhtlust;
 18. osutab muid oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid. 

III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9. Narva Kultuurimaja Rugodiv on oma ülesannete täitmiseks õigus:

 1. saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikelt omavalitsustelt;
 2. osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 3. sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;
 4. sihtotstarbeliselt kasutada munitsipaal- ja riigivara;
 5. võtta või anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks hooneid, ruume, inventari jne;
 6. trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja pidada tasulisi üritusi;
 7. teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud Narva Kultuurimaja Rugodiv edukaks tegevuseks.

10. Narva Linnavalitsuse ja Kultuuriosakonna määrused ja korraldused on Narva Kultuurimaja Rugodiv täitmiseks kohustuslikud.

 

IV. JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

11. Narva Kultuurimaja Rugodiv tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametisest oma käskirjagaga linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja ettepanekul. Direktor on Narva Kultuurimaja Rugodiv seaduse järgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

12. Juhataja vabanenud ametikohale kuulutatakse Kultuuriosakonna otsuse alusel välja konkurss.

13. Direktori palga, preemiad ja lisatasud kinnitab Kultuuriosakonna juhataja vastavuses linnavolikogu poolt vastuvõetud Kultuurimaja Rugodiv eelarvega.

14. Kultuurimaja Rugodiv töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

15. Direktor:

 1. juhib Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab kultuurilise ja administratiiv-majandusliku tegevuse ning kultuuripersonali ja majandus-tehnilise personali valiku ning töölerakendamise eest;
 2. võtab tööle Narva Kultuurimaja Rugodiv töötajad ja sõlmib, muudab ning lõpetab nendega töölepinguid;
 3. määrab kindlaks töötajate tööjaotuse ja töökohustused;
 4. kinnitab ametijuhendid, töö sisekorra eeskirjad, asjaajamise korra ja muud Narva Kultuurimaja Rugodiv sisesed eeskirjad;
 5. kinnitab Narva Kultuurimaja Rugodiv töötajate palgad, preemiad ja lisatasud vastavalt linnavolikogu poolt vastu võetud eelarvele;
 6. esindab Narva Kultuurimaja Rugodiv ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
 7. sõlmib Narva Kultuurimaja Rugodiv nimel lepinguid ja kokkuleppeid ning teostab muid tehinguid;
 8. esindab Narva Kultuurimaja Rugodiv ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 9. koostab Narva Kultuurimaja Rugodiv eelarve projekti, esitab selle nõukogu poolt kinnitatuna Narva Linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 10. käsutab kooskõlas linna õigusaktidega Narva Kultuurimaja Rugodiv valduses olevat linnavara ja Narva Kultuurimaja Rugodiv rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 11. koostab Narva Kultuurimaja Rugodiv arengukava, rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 12. tagab finants- ja koosseisudistsipliinist kinnipidamise;
 13. annab oma pädevuse piires riigi ja Narva linna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 14. teeb ettepanekuid Narva Kultuurimaja Rugodiv sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parendamiseks;
 15. täidab muid Narva Kultuurimaja Rugodiv juhtimiseks vajalikke ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

16. Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga või Kultuuriosakonna määratud isik.

17. Sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks moodustatakse Narva Kultuurimaja Rugodiv juurde nõuandev organ – nõukogu. Nõukogu personaalne koosseis kinnitatakse Narva Linnavalitsuse poolt kolmeks aastaks. Nõukogu valib enda liikmete hulgast esimehe, kes juhatab nõukogu istungeid. Nõukogu istungid toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

18. Nõukogu:

 1. kinnitab Narva Kultuurimaja Rugodiv perspektiivsed töösuunad;
 2. kontrollib ja kooskõlastab direktori poolt koostatud eelarve projekti ja tööplaani;
 3. kuulab kord aastas ära direktori sisulise ja eelarvelise aruande;
 4. teeb vajadusel ettepanekuid Narva Kultuurimaja Rugodiv töö parendamiseks või arenguks;
 5. vajadusel teeb ettepanekuid põhimääruse muutmiseks.

V. PERSONAL

 

19. Narva Kultuurimaja Rugodiv personali koosseisud kinnitab Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond Narva Kultuurimaja Rugodiv direktori ettepanekul.

20. Narva Kultuurimaja Rugodiv personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks Narva Kultuurimaja Rugodiv kodukorra eeskirjade, ametijuhendite ja töölepingutega ning käesoleva põhimäärusega, mis on kooskõlas tööseadusandluse ning töösuhteid reguleerivate seadustega.

21. Narva Kultuurimaja Rugodiv töötajate palgatingimused määrab Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond töö tasustamist sätestavate õigusaktide alusel. Palga Narva Kultuurimaja Rugodiv töötajatele kinnitab direktor, lähtudes töötajate palgatingimustest ja töökoormusest.

 

VI. FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS

22. Narva Kultuurimaja Rugodiv vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Narva linnavara eeskirjale.

23. Narva Kultuurimaja Rugodiv finantseeritakse Narva linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:

 1. laekumistest Narva Kultuurimaja Rugodiv põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
 2. rendirahadest;
 3. kulude katmiseks võetavast tasust. Tasu piirnormid kehtestab Narva Linnavalitsus;
 4. laekumistest sihtfondidest ja projektlaekumistest;
 5. asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
 6. muudest seadusega lubatud vahenditest.

24. Narva Kultuurimaja Rugodiv eelarve ja selle täitmise aruande kinnitab Narva Linnavolikogu.

25. Narva Kultuurimaja Rugodiv esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

26. Narva Kultuurimaja Rugodivil on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise vastavalt Eesti Vabariigi seaduslikule.

 

VII. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

27. Narva Kultuurimaja Rugodiv ümberkorraldamise, ühinemise, ja tegevuse lõpetamise otsustab Narva Linnavolikogu.

28. Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning tegevuse lõpetamise korraldab Narva Linnavalitsuse.