Teenused

13-11-2018

 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva                                                                                                            25.07.2018.a nr 631-k

 

Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. 2018. Aasta suvel lõppes kultuuriasutuse hoone renoveerimine. Asutuse juhtkond esitas taotluse, millega palub kehtestada asutuse osutatavate teenuste hinnad. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

 

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot.

 

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 4,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 7,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 1,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

 

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

 

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 7,00 eurot kuus ning pensionäridele 2,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 

4. Rakendussätted

4.1. Narva Linnavalitsuse 20.05.2015.a korraldus nr 505-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.2. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul  korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

4.3. Korraldus jõustub 01.09.2018.a.

 

Tarmo Tammiste

Linnapea                                                                               Ants Liimets

                                                                                              Linnasekretär

 

Narva Linnavalitsus korraldus 25.07.2018. nr 631-k   pdf1