Teenused

11-01-2024

 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

21.12.2023.a nr 947-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja ootustele.
Kehtestatakse uued Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused ning osutatavate teenuste hinnad. Osalustasu suuruste tõus moodustab 54% ja teenuste hindade tõus keskmiselt 20%. Hindade ja tasude suurendamine on ajendatud asutuse majanduskulude märgatavast suurenemisest ja vajadusest katta asutuse ülalpidamisega seotud kulud. Teenuste hindade suurendamise tagajärjel suureneb Narva linna aastane tulueelarve ca 16 000 võrra.

2. Õiguslikud alused

2.1   Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

2.2   Haldusmenetluse seaduse § 68 lõige 2 sätestab, et haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        480,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 60,00 eurot;
Tantsusaal    60,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 40,00 eurot;
Tuba nr 7      31,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   24,00 eurot;
Tuba nr 8   29,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 22,00 eurot;
Tuba nr 9   30,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Toad nr 15, 16    29,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Tuba nr 28    56,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 42,00 eurot;
Spordisaal    86,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 45,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  6,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele ja koolidele 3,50 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  6,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 2,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 3,00 eurot;
Kooliteatrite festivalil „Kuldkalake“ osalemine 40,00 eurot

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 8,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 16,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 3,50 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 3,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  1,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 30,00 eurot;
Disko, 1 tund  15,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,25 eurot;
Tasuline tualett  0,50 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 20,00 eurot kuus ning pensionäridele 7,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.02.2024.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 07.12.2023. a korraldus nr 886-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Jaan Toots
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

 


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

07.12.2022.a nr 886-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja ootustele.
Kehtestatakse uued Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused ning osutatavate teenuste hinnad, mis on kehtivatest osalustasu suurustest ja teenuste hindadest suuremad keskmiselt 23,8% võrra. Hindade ja tasude suurendamine on ajendatud asutuse majanduskulude märgatavast suurenemisest ja vajadusest katta asutuse ülalpidamisega seotud kulud. Teenuste hindade suurendamise tagajärjel suureneb Narva linna aastane tulueelarve ca 21 000 võrra

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        480,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 50,00 eurot;
Tantsusaal    60,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot;
Tuba nr 7      26,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   20,00 eurot;
Tuba nr 8   24,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 18,00 eurot;
Tuba nr 9   25,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Toad nr 15, 16    24,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 28    47,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Spordisaal    72,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 44,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  5,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
3,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  5,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 2,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 3,00 eurot;
Kooliteatrite festivalil „Kuldkalake“ osalemine 40,00 eurot

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 7,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 14,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 3,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 3,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  1,00 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 30,00 eurot;
Disko, 1 tund  15,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,20 eurot;
Tasuline tualett  0,40 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 13,00 eurot kuus ning pensionäridele 5,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.01.2023.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 14.09.2022. a korraldus nr 661-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Katri Raik
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

 


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

14.09.2022.a nr 661-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

 

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele.
Kehtestatakse uued Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused ning osutatavate teenuste hinnad, mis on kehtivatest osalustasu suurustest ja teenuste hindadest suuremad. Hindade ja tasude suurendamine on ajendatud asutuse majanduskulude märgatavast suurenemisest ja vajadusest katta asutuse ülalpidamisega seotud kulud. Alates 01.07.2022 tõusis elektrienergia hind keskmiselt 180% võrra ja vee hinnatõus alates 01.09.2022 moodustab ca 10%.
Ülaltoodud asjaolud toovad kaasa vajaduse suurendada tulusid tekkivate kulude katmiseks. Osalustasude ja teenuste hindade suurendamisest tekkivate tulude arvelt kaetakse osaliselt Narva Kultuurimaja Rugodiv ülalpidamiskulud, sh asutuse suurendatud majanduskulud.

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        480,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 42,00 eurot;
Tantsusaal    49,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Tuba nr 7      22,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   17,00 eurot;
Tuba nr 8   20,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 15,00 eurot;
Tuba nr 9   21,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 17,00 eurot;
Toad nr 15, 16    20,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 17,00 eurot;
Tuba nr 28    39,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 29,00 eurot;
Spordisaal    60,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 36,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  4,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
2,50 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  4,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,50 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,50 eurot;
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 12,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 6,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 12,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,50 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  1,00 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 24,00 eurot;
Disko, 1 tund  12,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,15 eurot;
Tasuline tualett  0,40 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 11,00 eurot kuus ning pensionäridele 4,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.10.2022.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019. a korraldus nr 987-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Irina Smirnova
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

 


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

11.12.2019.a nr 987-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. Muudetakse korralduse punktis 3.5 antud teenuste hinnad.
Uued taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused on kehtivatest osalustasu suurustest suuremad, mis on põhjustatud vajadusega katta Narva munitsipaalasutuse ülalpidamisega seotud kulud. Aastal 2020 suureneb kuutöötasu alammäär võrreldes 2019. aastaga 8,1% võrra. Ülaltoodud asjaolud toovad kaasa vajaduse suurendada tulusid tekkivate kulude katmiseks. Osalustasu suurendamisest tekkivate tulude arvelt kaetakse Narva Kultuurimaja Rugodiv ülapidamiskulud, sh asutuse töötasukulud. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  3,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,00 eurot;
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 10,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 5,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 10,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 9,00 eurot kuus ning pensionäridele 3,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.01.2020.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 21.08.2019. a korraldus nr 593-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Jelena Golubeva

Linnavalitsuse liige linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste

Linnasekretäri kohusetäitja

Narva Linnavalitsus korraldus 11.12.2019. nr 987-k  

 


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

21.08.2019 nr 593-k

Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. Asutuse juhtkond esitas taotluse, millega palub muuta asutuse osutatavate teenuste hinnad. Muudetakse korralduse punktides 3.2 ja 3.3 antud teenuste hinnad.

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  3,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele ja koolidele 2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused 3,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,00 euro;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,00 eurot.
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 10,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 5,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 10,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 7,00 eurot kuus ning pensionäridele 2,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

4. Rakendussätted

4.1 Korraldus jõustub 01.09.2019. a.
4.2 Narva Linnavalitsuse 25.07.2018. a korraldus nr 631-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.
4.3 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

 


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

25.07.2018.a nr 631-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. 2018. Aasta suvel lõppes kultuuriasutuse hoone renoveerimine. Asutuse juhtkond esitas taotluse, millega palub kehtestada asutuse osutatavate teenuste hinnad. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 4,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 7,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 1,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 7,00 eurot kuus ning pensionäridele 2,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

4. Rakendussätted

4.1. Narva Linnavalitsuse 20.05.2015.a korraldus nr 505-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.2. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul  korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

4.3. Korraldus jõustub 01.09.2018.a.

 

Tarmo Tammiste

Linnapea                                                                               Ants Liimets

                                                                                              Linnasekretär