Vanematele

20-05-2018

Alates 01.09.2015.a. Kultuurimaja «Rugodiv» loomingulistes kollektiivides on kehtestatud õppetasu 4.00 eurot tegevuse eest huvialaringides.

Alus:  Narva Linnavalitsus korraldus 20.05.2015 nr 505-k pdf1 

 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

20.05.2015 nr 505-k

Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik
Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu on kinnitatud Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määrusega nr 275 „Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu määramine“. Osalustasu suuruseks kehtestati 50 krooni ehk 3,20 eurot kuus ja see ei ole tollest ajast muutunud. 08.04.2015. a kultuurimaja juhtkond esitas taotluse palvega suurendada osalustasu suurust kuni 4,00 euroni kuus.

2. Õiguslikud alused
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab valla- või linnavalitsus oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus
3.1 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 4,00 eurot kuus.
3.2 Lubada Narva Kultuurimaja Rugodiv direktoril:
3.2.1 vabastada vähekindlustatud perekonnadest lapsed kuni 20% ulatuses osalustasu tasumise kohustusest lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse ja perekonna tulu tõendavate dokumentide alusel;
3.2.2 vabastada osalustasu tasumise kohustusest täiskasvanute taidluskollektiivides harrastavad üliõpilased, töötud, pensionärid ja puhkpilliorkestri muusikud vastavate dokumentide esitamisel.
3.3 Osalustasu tasumise kohustusest vabastamise otsustab Narva Kultuurimaja Rugodiv direktor üks kord kuus.
3.4 Osalustasu tasutakse igakuiselt Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevushooaja (9 kuu) vältel.
3.5 Tunnistada Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määrus nr 275 „Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu määramine“ kehtetuks.

4. Rakendussätted
4.1 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.
4.2 Korraldus jõustub 01.09.2015. a.

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär


Avaldus vastuvõtt huviringi pdf1

Blanketid  lapsevanemale ja loomekollektiivi juhile.


Narva Kultuurimaja «Rugodiv» õppetasu ja osalusloomingulistes kollektiivides

1.1. Alates 01.oktoobrist 2001.a. KM «Rugodiv» loomingulistes kollektiivides on kehtestatud   õppetasu tegevuse eest huvialaringides.

Alus: Narva Linnavalitsuse 03.10.2001.a. otsus nr.1639

1.2. Õppetasu suurus alates 01.septembrist 2004.a. on kehtestatud summas 3.20 eurot kuus (50,00 EEK) kõikides Kultuurimaja «Rugodiv» loomingulistes kollektiivides.

Alus: Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. otsus nr.275

1.3. Õppetasu tegevuse eest nõutakse sisse 9 kuu eest aastas alates septembrist kuni maini.

1.4. Kõikides äsja loodud kollektiivides õppetasu tegevuse eest kehtestatakse nende tegevuse esimesest kuust, suuruses, sätestatud Narva Linnavalitsuse otsusega.

1.5. Õppetasu tegevuse eest makstakse õppeperioodi ajal.

  • Õppetasu võib ka maksta igakuiselt summas 3.20 euro (50 EEK) jooksva kuu 25-daks kuupäevaks
  • või teha ettemakse 2 korda õppeaasta jooksul: septembri kuus summas 12.80 euro (200 EEK) s.t. septembri, oktoobri, novembri ja detsembri kuu eest ja jaanuari kuus summas 16.00 euro (250 EEK) s.t. jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli ja mai kuu eest.

1.6. Õppetasu tegevuse eest kantakse üle maksekorraldusega Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna pangakontole.

Saaja – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

arveldusarve IBAN: EE712200221023241719 Swedbank või

arveldusarve IBAN: EE471010220038352011 SEB Pank.

Maksekorralduse viitenumbri täitmine on kohustuslik

Selgituses tuleb ära märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, loomingulise kollektiivi nimetus, õppeperiood.

1.7. Juhul, kui ülekantud raha ei laeku Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna pangakontole, siis tuleb pöörduda Kultuurimaja «Rugodiv» raaamatupidaja poole ja esitada panga väljavõte tasumise kohta.

1.8.  …

1.9. KM «Rugodiv» juhtkonnale vastavalt esitatud dokumentide ja kokkulepitud KM direktoriga 17.08.2004.a. käskkirja № 1-04/53 alusel, õppetasust loomingulistes kollektiivides tegevuse eest vabanevad:

1.9.1. loominguliste kollektiivide täisealised osavõtjad, kui nad on üliõpilased, töötud, pensionärid;

1.9.2. puhkpilliorkestri osavõtjad;

1.9.3. vastavalt esitatud avaldusele lapsevanema või hooldaja poolt ja kinnitatud perekonna sissetuleku dokumendi alusel õppetasu tegevuse eest loomingulistes kollektiivides võib olla vähendatud 20% võrra.

1.10. Loominguliste kollektiivide osavõtjad, kes ilma põhjuseta (haigestumine, ärasõit pikaks ajaks) ühe kuu jooksul ei maksa õppetasu,  mahaarvestatakse kollektiivist välja.


 

Alates 01.jaanuarist 2011.a. Kultuurimaja “Rugodiv” loomingulistes kollektiivides on kehtestatud õppetasu 3,20 eurot tegevuse eest huvialaringides.

Alus:  Narva Linnavalitsus määrus nr 1683 29.12.2010.a. pdf1