KM Rugodiv loominguliste kollektiivide määrustik

12-09-2023

KINNITAN
KM Rugodiv direktor 
Jelena Kaljadina
03. detsember 2019
 

Kultuurimaja Rugodiv loominguliste kollektiivide 

P Õ H I K I R I 

1. Üldsätted

1.1. Loomingulised kollektiivid:
Kollektiivid, teostavad oma loomingulist tegevust erinevates loomingulistes žanrides, nendeks eesmärkideks olemasolevate eelarveliste vahendite arvelt;

1.2. Kogu loomingulise kollektiivi tegevus toimub kollektiivi juhi, töö kollektiiviga, arvestusega 20 tundi nädalas, muusikasaatja 25 tundi nädalas. Üldine tööaeg tegevuse arvestusega, kontsertväljasõitudega, pea- ja tehniliste proovidega, nõupidamiste ja muude tegevustega seotud vormidega moodustab 40 tundi nädalas.

1.3. Loomingulised kollektiivid on kohustatud osalema Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ja Kultuurimaja Rugodiv administratsiooni poolt eelnevalt esitatud tellimuse alusel kõikides kontserdites ning samuti üritustes, mis on kinnitatud Kultuurimaja iga aastases tööplaanis.

1.4. Iga loominguline kollektiiv peab omama oma repertuaari oma kontserdil esitlemiseks kestvusega vähemalt 1 tund.

1.4.1. Iga aasta ¼ repertuaarist peab olema uuendatud.

1.4.2. Teatrikollektiivid peavad pidevalt omama oma repertuaaris üht etendust, mis koosneb kahest osast või kaks ühevaatuselist etendust või neli miniatüüri.

1.5. Iga loominguline kollektiiv peab osa võtma aasta jooksul mitte vähem kui 30 kontserdist või muudest tähelepanuväärsetest üritustest.

1.6. Teatrikollektiivide juhid peavad Kultuurimaja administratsiooni poolt kinnitatud kava alusel vastutama massiürituste ettevalmistamise, läbiviimise ja režissuuri eest.

1.7. Loomingulised kollektiivid peavad omama põhikoosseisus mitte vähem kui:

1.7.1. soololaulmine, lauluansamblid 15 inimest;

1.7.2. VIA, rahvaorkestrid 15 inimest;

1.7.3. sega- ja ühtlased koorid 30 inimest;

1.7.4. koreograafia kollektiivid 32 inimest;

1.7.5. teatrikollektiivid 15 inimest;

1.7.6. ballitantsud 20 inimest;

1.7.7. fotograafiline ring 20 inimest.

1.8. Kollektiivide juhid iga tööpäeval on kohustatud täitma KM poolt kinnitatud näidise alusel tundide arvestusraamatut ning jätma need hoiule KM valvepostile. Antud raamatud regulaarselt kontrollib KM sekretär-asjaajaja.

1.9. Õppetöö kõikides loomingulistes kollektiivides teostatakse vastavalt direktori poolt kinnitatud iga-aastasele ringide töökavale.

1.10. Loomingulise kollektiivi töötõhususe näitajaks on tema koosseisu stabiilsus, osavõtt festivalides ja loomingulise meisterlikkuse konkurssides, positiivne ühiskonnapoolne hinnang (publikatsioonid massiteabevahendites, tänukirjad, kontserdite tellimus, organisatsioonide poolsed etendused, kontserdite ja etenduste eest müüdud piletite tulu).

1.11. Loominguline kollektiiv luuakse, reorganiseeritakse ja likvideeritakse KM direktori otsuse alusel. Kollektiivile võimaldatakse õppetegevuse läbiviimiseks ruumi, vajaliku materiaal-tehnilise baasi, mis on sätestatud vastuvõetud linna eelarvega.

1.12. Loominguliste kollektiivide tööajal arvestatakse aega, mis on kulutatud:

1.12.1. kontserdite, etenduste, lavastuste, eriõppetegevuse, grupi- ja individuaalproovidele;

1.12.2. KM poolt korraldatud kultuuri-massiürituste ettevalmistamisele ja osalemisele;

1.12.3. üritustele, mis on seotud etenduste väljalaskmisega, kontsertkavade, näituste korraldamisega jne;

1.12.4. kontserdite väljasõitudele koos kollektiiviga, suvelaagrid;

1.12.5. repertuaari valimisele, stsenaariumi materjalide loomisele;

1.12.6. seminarides, meisterklassides ja kvalifikatsioonitõstmise kursustel osalemisele;

1.12.7. majandustegevusele, mis on seotud tööruumi korrastamise ja vormistamisega, kostüümide, tehniliste vahendite ja inventari korrashoiule;

1.12.8. etenduste, kontserdite kunstilise vormistamisele, rekvisiitide, kostüümide, eskiiside, dekoratsioonide ettevalmistamisele, fonogrammide salvestustele;

1.12.9. töö lapsevanemate ja kollektiivis täiskasvanute osavõtjatega õigeaegse õppetasu tasumise teemal, töö võlgnikega võlgevuse tasumise osas.

2. Loomingulis-korralduslik töö kollektiivis näeb ette:

2.1. osavõtjate kollektiivi kaasamise õppetööst vabal ajal;

2.2. antud kollektiivile omase vormi ja viiside alusel süstemaatiliste tundide läbiviimise ja korraldamise (proov, tund);

2.3. osavõtjate kohusetundliku ülesande täitmise, asutuse vara hooliva suhtumise kasvatamise;

2.4. oma tegevuse kohta (kontsert) loominguliste aruannete läbiviimise;

2.5. kultuurimaja üldprojektides, kavades ja aktsioonides osalemise;

2.6. osavõtt regionaalsetest üritustest ja linnaüritustest ning samuti rahvusavhelistest festivalidest ja konkursidest;

2.7. kollektiivi ajaloolise arengut kajastava materjali kogumine ja kollektiivi loomingulise töö kajastamise kohta (foto/videomaterjalid, diplomite koopiad);

2.8. kollektiivi juhi vastutus kollektiivi loomingulise töö, kava ja arengu eest.

3. Kolektiivi juht:

3.1. viib läbi kollektiivi osavõtjate vastuvõtu ja paneb rühmad kokku vastavalt nende ettevalmistatusele;

3.2. valmistab ette kollektiivi esinemist, tagab nende osalemist festivalides, konkursides ja massilistes pidulikes üritustes;

3.3. korraldab kollektiivi loomingulise aruande aruandeperioodi eest (konstesrt).

4. Loominguliste kollektiivide mteriaalne ja finantsiline baas.

4.1. Kultuurimaja võimaldab loomingulistele kollektiividele tegevuse jaoks ruume.

4.2. Loominguliste kollektiivide töötasu kehtestatakse KM administratsiooni poolt vastavalt Kultuuriosakonna poolt kinnitatud palgafondile eelarvelistest vahenditest.

4.3. Kollektiivide muude kulude finantseerimine nende tegevusteks toimub:

4.3.1. eelarvelistest vahenditest: aparatuuri, kostüümide, kollektiividele rekvisiitide soetamine, loominguliste kollektiivide kontsertkuulutuste valmistamine;

4.3.2. sponsorite vahenditest: kulud teostatakse kokkuleppel sponsoriga;

4.3.3. erinevatest fondidest: kulutatakse rangelt eesmärkideks, mis on antud fondi poolt lubatud;

4.3.4. lähetuskulud, mis on seotud kollektiivide kontserttegevusega, teostatakse sihtfinantseerimisel Kultuuriosakonna vahenditest;

4.3.5. kollektiivide osavõtjate ergutuseks ette nähtud kulud;

4.3.6. loominguliste kollektiivide osavõtjatele mälestussuveniirideks;

4.4. Kõik ülalmainitud kulud eelarvest teostatakse Narva Linnavolikogu poolt igaks jooksvaks aastaks kinnitatud KM eelarve alusel.

4.5. Ülalmainitud kulud teostatakse ainult tingimusel, et kollektiivil puudub võlgnevus tundide tasumistasu eest.

4.6. Õppetasu kehtestatakse vastavalt Narva Linnavalitsuse otsusele.

4.7. Õppetasu teostatakse 9 kuud aastas alates septembrist kuni maikuuni.

4.8. Kõikides asutatavates kollektiivides õppetasu viiakse sisse alates nende töö esimesest päevast. Õppetasu määr määratakse vastavalt Narva Linnavalitsuse otsusele.

4.9. Loominguliste kollektiivide osavõtjad, kes ei võta osa õppetegevusest haigestumise tõttu, või pikaajalise ärasõidu tõttu või põhjuseta ning teise kuu jooksul pole tasunud õppetasu, arvatakse kollektiivist välja.

4.9.1. Kollektiivi osavõtja haigestumise puhul õppetasu ringi eest tasutakse täies ulatuses, kuna kollektiivis säilitatakse tema koht. Pikaajalise haigestumise tõttu võib esitada avaldus kollektiivist väljaarvamise kohta ja pärast terveks saamist uuesti registreerida end kollektiivi.

4.10. Loominguliste kollektiivide juhid allkirjastavad igakuiselt jooksva kuu 25. kuupäevaks osavõtjate nimekirja, kes on õppetasu kohustlased.

4.11 Enne KM kollektiivi registreerimist, peavad soovijad tutvuma “KM loominguliste kollektiivide Põhimäärusega”. Täiskasvanud arvatakse kollektiivi vastavalt direktorile esitatud avaldus-plangi alusel. Kuni 18. aastased lapsed arvatakse kollektiivi vastavalt direktorile esitatud avaldus-plangi alusel seadusliku lapsesindaja poolt.

4.12. Õppetegevus kollektiivis toimub vastavalt iga-aastaselt kinnitatud kollektiivi töö tunniplaanile. KM juhtkond jätab enda järel õiguse vajadusel tunniplaanis muudatuste tegemiseks.

4.13. Tasu õppetegevuse eest teostatakse kultuurimaja pangaarvele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt väljaantud kviitungi alusel.

4.14. Õppetasu tasutakse igakuiselt alates jooksva kuu 1. kuni 25. kuupäevani. Tasu õppetegevuse eest teostatakse õppeaastas kaks korda septembris ja jaanuaris.

4.15. Juhul, kui õppetasu ei ole tasutud rohkem kui 1 kuu eest, juhil on õigus kollektiivi osavõtja taandada õppeteevusest kuni kogu võlgnevuse tasumiseni. Sel juhul vahele jäetud tundide ümberarvetust ei teostata.

5. Kollektiivide osavõtjate tervis.

5.1. Vastuvõtu avalduse esitamisel, osavõtja või lapsevanem (lapse teine seaduslik esindaja) kinnitab, et tema või laps ei oma meditsiinilisi vastunäidustusi kollektiivis õppetegevuses osalemiseks. Kollektiivi arvamise puhul, kus on teatud füüsilised koormused, juhil on õigus nõuda talle raviarsti poolse meditsiinilise dokumendi (tõendi) esitamist õppetegevusest osalemise kohta.

5.2. Kollektiivi juhi eest õigse informatsiooni varjamisel tervise seisundi kohta või füüsilisest patoloogiast alaealisel kollektiivi liikmel, kogu vastutuse tema tervise eest või krampide eest tunnis kannavad tema vanemad või seaduslikud esindajad.

5.3. Kollektiivi osaleja, kel on piiratud võimalused, on kohustatud kollektiivi arvamisel esitama oma raviarsti meditsiinilise dokumendi (tõendi), selle kohta, et ta võib osaleda kollektiivis ning osaleda õppetöös koos tema eest vastutava isikuga, kes vajadusel võib osutada talle esimese meditsiinilise abi. Esindaja saadab osavõtjat kuni õpperuumini ning ootab ise fuajees.

6. Õppetegevuses osalemine.

6.1. Osavõtjad peavad külastama õppetegevuse vastavalt tunniplaanile.

6.2. Kollektiivist osavõtjad ja nende saatjad on kohustatud tulema tundi 10 minutit enne tunni algust, jätma oma välisriided garderoobi, seejärel ümberriietuma tunniks oma õpperuumides.

6.3. Osavõtjad peavad eelnevalt teatama kollektiivi juhile puudumise põhjusest või plaanidest jätta oma õppetegevuse. Juhul, kui osavõtjal on näilised tundemärgid tema haigestumisest, on juhil õigus osavõtja tundi mitte lasta. Rangelt on keelatud külastada tundi infektsioonhaigustega, mis on ohtikud ka teistele.

6.4. Kollektiivist osavõtjad peavad tundides distsipliinist kinni pidama ja rangelt täitma juhi ülesandeid.

6.5. Lapsevanemad (teised lapse seaduslikud esindajad) on tundi lubatud ainult kollektiivi juhi loal, välja arvatud “avatud” tunnid.

6.6. Juhil on õigus teha KM administratsioonile ettepaneku katkestada leping osavõtjaga, kui ta on rikkunud tasumise reeglid ja selle tähtaja ning kui on rikutud KM sisekorra eeskirja reeglid ja käitumises on esinenud kõrvalkalded.

6.7. Aasta jooksul KM-s toimuvad plaanilised üritused: peod, festivalid, konkursid, loomingulised õhtud, arvestulikud kontserdid, etendused jne. Antud üritustest osalemine on samuti loominuglise protsessi osa ja on kohustuslik kõikidele kollektiivi osavõtjatele.

6.8. Laste osalemine KM üritustes (peaproovid, kontserdid, konkursid, peod jne) on loomingulise protsessi osa ja on kohustuslik kõikidele kollektiivi liikmetele.

6.9. Ilma lisatasuta juhi äranägemise järgi loomingulise protsessi jooksul on lubatud ka lisatunnid, mis on põhjustatud ürituste läbiviimisega, samuti ühistunnid koos teiste kollektiivide osavõtjatega.

6.10. Spetsiaalse riietuse, jalanõud ja muud tunniks vajalikud vahendid, soetavad kollektiivi osavõtjad ise.

6.11. Kollektiivi osavõtjad peavad hoolivalt suhtuma KM varasse, muusikalistesse instrumentidesse jne. KM vara rikkumisel kollektiivi osavõtja või lapsevanem (teised lapse seaduslikud esindajad) on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

6.12. Kollektiivi osavõtjad on kohustatud hoidma puhtust ja korra saalis, kabinettides ja tualettruumides.

6.13. KM ei vastuta:

6.13.1. riiete eest, mis ei ole garderoobi üle antud:

6.13.2. isiklike asjade eest, mis on jäetud fuajeesse ja riietusruumi järelevalveta.

6.14. Kollektiivi osavõtjad on kohustatud:

6.14.1. järgima käitusmireegleid avalikkes kohtades;

6.14.2. tasuma õppetegevuse eest antud reeglite alusel;

6.14.3. süstemaatiliselt osalema tundides ja õigeaegselt täitma kõiki kollektiivi juhtide ülesandeid.

6.15. Kollektiivide juhid on kohustatud:

6.15.1. läbiviima kultuuritöö üritusi ja tunde vastavalt KM poolt kinnitatud plaanidele ning individuaalsetele plaanidele;

6.15.2. läbiiviima tunde ajal, mis on kehtestatud ajakava alusel;

6.15.3. massiürituste ettevalmistamisel viia läbi lisatunde päevadel ja ajal, mis on kooskõlastatud administratsiooniga;

6.15.4. kontrollima õppetasu õigsust ja õigeaegsust;

6.15.5. kollektiivi osavõtjate väljaarvamine distsipliini rikkumise eest ja antud Põhimääruse rikkumise eest.

7. Juhtimine ja kontroll loominguliste kollektiivide tegevuse üle.

7.1. Juhtimist ja kontrolli tegevuse üle loomingulistes kollektiivides teostab KM administratsioon direktori isikus, direktori asetäitja majanduse alal, kultuuriala spetsialist ja sekretär-asjaajaja.

7.2. Kontrolli finants-distsipliini, otstarbekalt rahaliste vahendite kulutamise eest teostatakse Kultuurimaja Rugodiv direktori ja tema asetäitja poolt.

7.3. Loomingulisi kollektiive ja tema osavõtjaid võib ergutada mälestusväärsete suveniiridega kollektiivi juubeli päeval ja Uusaasta üritustel osalemise eest.

7.4. Vastutust loomingulise kollektiivi tegevuse eest ning õigeaegse õppetasu tasumise eest kollektiivis kannab kollektiivi juht.