Услуги

25-08-2020

Для проведения различных культурных мероприятий, концертов, конференций, семинаров, курсов, собраний, вечеров отдыха, праздников и общественных мероприятий Дом Культуры «Ругодив» предлагает Вам концертный зал, танцевальный зал и другие помещения.

Вместимость концертного зала 478 мест. Концертный зал предназначен для проведения концертов и спектаклей, конкурсов и фестивалей республиканского и международного уровня, а также конференций, презентаций, официальных церемоний, лекций, семинаров, общественных собраний, рекламных акций и т.д. Концертный зал оснащён современной световой аппаратурой, звуковой аппаратурой, аппаратурой для кинопоказа, обслуживаемой профессиональными специалистами.

Танцевальный зал, вместимостью 120-200 мест предназначен для проведения конференций, семинаров, общественных собраний и т.д.

Цены установлены на основании Методического руководства по расчету наемной платы при передаче городского имущества в пользование.


 

Решение Городской управы г. Нарвы № 987-k от 11.12.2019 года.  

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

11.12.2019.a nr 987-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. Muudetakse korralduse punktis 3.5 antud teenuste hinnad.
Uued taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused on kehtivatest osalustasu suurustest suuremad, mis on põhjustatud vajadusega katta Narva munitsipaalasutuse ülalpidamisega seotud kulud. Aastal 2020 suureneb kuutöötasu alammäär võrreldes 2019. aastaga 8,1% võrra. Ülaltoodud asjaolud toovad kaasa vajaduse suurendada tulusid tekkivate kulude katmiseks. Osalustasu suurendamisest tekkivate tulude arvelt kaetakse Narva Kultuurimaja Rugodiv ülapidamiskulud, sh asutuse töötasukulud. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  3,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,00 eurot;
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 10,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 5,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 10,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 9,00 eurot kuus ning pensionäridele 3,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.01.2020.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 21.08.2019. a korraldus nr 593-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Jelena Golubeva

Linnavalitsuse liige linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste

Linnasekretäri kohusetäitja

Narva Linnavalitsus korraldus 11.12.2019. nr 987-k  


 

Решение Городской управы г. Нарвы № 593-k от 21.08.2019 года.

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

21.08.2019 nr 593-k

Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. Asutuse juhtkond esitas taotluse, millega palub muuta asutuse osutatavate teenuste hinnad. Muudetakse korralduse punktides 3.2 ja 3.3 antud teenuste hinnad.

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  3,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele ja koolidele 2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused 3,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,00 euro;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,00 eurot.
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 10,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 5,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 10,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 7,00 eurot kuus ning pensionäridele 2,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

4. Rakendussätted

4.1 Korraldus jõustub 01.09.2019. a.
4.2 Narva Linnavalitsuse 25.07.2018. a korraldus nr 631-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.
4.3 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Narva Linnavalitsus korraldus 21.08.2019. nr 593-k    pdf1


 

Решение Городской управы г. Нарвы № 631-k от 25.07.2018 года.

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

25.07.2018.a nr 631-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. 2018. Aasta suvel lõppes kultuuriasutuse hoone renoveerimine. Asutuse juhtkond esitas taotluse, millega palub kehtestada asutuse osutatavate teenuste hinnad. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 4,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 7,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 1,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 7,00 eurot kuus ning pensionäridele 2,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Narva Linnavalitsuse 20.05.2015.a korraldus nr 505-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.2. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul  korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

4.3. Korraldus jõustub 01.09.2018.a.

 

Tarmo Tammiste

Linnapea                                                                               Ants Liimets

                                                                                              Linnasekretär

 

Narva Linnavalitsus korraldus 25.07.2018. nr 631-k   pdf1