Родителям

19-09-2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОЙ ПЛАТЕ

1. Размер учебной платы за кружки устанавливается Нарвской Городской Управой.

2. Учебная плата переводится на счет Отдела Культуры г. Нарвы.
Реквизиты:
Получатель платежа: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Расчетный счет получателя: Swedbank EE712200221023241719; SEB EE471010220038352011.
В платёжном поручении обязательно укажите номер ссылки, имя и фамилию ученика, название кружка, номер счета.

3. Учебная плата вносится во время учебного периода. Ее можно вносить ежемесячно или полностью на основе выставленного счета.

4. Если деньги не поступили на счет Отдела культуры, следует предъявить банковскую выписку об оплате.

5. Плательщик не имеет право делать перерасчет учебной платы по собственной инициативе.

6. На период болезни (отсутствия по иной причине) учащиеся от учебной платы не освобождаются.

* Примечание:
По вопросам учебной платы обращаться к Марине Алексеевой (телефон 35 73282)

e-mail: narvarugodiv@gmail.com

Сайт бухгалтерии Отдела культуры

 

С 1 января 2023 года плата за обучение и участие в творческих коллективах Дома культуры Ругодив составляет 13,00 евро в месяц, для пенсионеров 5,00 евро в месяц (оплата не начисляется с июня по август).

Основание:   Narva Linnavalitsus korraldus 07.12.2022 nr 886-k   

 

С 1 октября 2022 года плата за обучение и участие в творческих коллективах Дома культуры Ругодив составляет 11,00 евро в месяц, для пенсионеров 4,00 евро в месяц (оплата не начисляется с июня по август).

Основание:   Narva Linnavalitsus korraldus 14.09.2022 nr 661-k   pdf1

 

С 1 января 2020 года плата за обучение и участие в творческих коллективах Дома культуры Ругодив составляет 9,00 евро в месяц, для пенсионеров 3,00 евро в месяц (оплата не начисляется с июня по август).

Основание:   Narva Linnavalitsus korraldus 11.12.2019. nr 987-k   pdf1

 


БЛАНКИ

Бланки для родителей и руководителей коллективов

Заявление о принятии в творческий коллектив    pdf1

Ходатайство на возврат переплаты за услуги / ошибочной платы 

(бланк заполняется ПЕЧАТНЫМИ буквами)

Ходатайство на перенос оплаты за услуги на другой номер ссылки 

(бланк заполняется ПЕЧАТНЫМИ буквами)

Бланки с неофициальным переводом на русский язык


УЧЕБНАЯ ПЛАТА

Отдел Культуры Нарвской Городской Управы принимает плату за учебу на банковские счета, которые отмечены на выданных Вам счетах по учебной плате.

NB! При совершении платежа обязателен номер ссылки, который Вы узнаете из выданного Вам счета по учебной плате. Номер ссылки должен быть указан в платежном поручении в поле для номера ссылки, а не в пояснении!

Самый лучший вид платежа – это постоянный платеж по электронному счету, и он для Вас бесплатный!


 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

14.09.2022.a nr 661-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

 

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele.
Kehtestatakse uued Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused ning osutatavate teenuste hinnad, mis on kehtivatest osalustasu suurustest ja teenuste hindadest suuremad. Hindade ja tasude suurendamine on ajendatud asutuse majanduskulude märgatavast suurenemisest ja vajadusest katta asutuse ülalpidamisega seotud kulud. Alates 01.07.2022 tõusis elektrienergia hind keskmiselt 180% võrra ja vee hinnatõus alates 01.09.2022 moodustab ca 10%.
Ülaltoodud asjaolud toovad kaasa vajaduse suurendada tulusid tekkivate kulude katmiseks. Osalustasude ja teenuste hindade suurendamisest tekkivate tulude arvelt kaetakse osaliselt Narva Kultuurimaja Rugodiv ülalpidamiskulud, sh asutuse suurendatud majanduskulud.

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        480,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 42,00 eurot;
Tantsusaal    49,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Tuba nr 7      22,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   17,00 eurot;
Tuba nr 8   20,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 15,00 eurot;
Tuba nr 9   21,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 17,00 eurot;
Toad nr 15, 16    20,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 17,00 eurot;
Tuba nr 28    39,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 29,00 eurot;
Spordisaal    60,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 36,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  4,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
2,50 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  4,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,50 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,50 eurot;
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 12,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 6,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 12,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,50 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,50 eurot;
Kollektsionääride klubi  1,00 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 24,00 eurot;
Disko, 1 tund  12,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,15 eurot;
Tasuline tualett  0,40 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 11,00 eurot kuus ning pensionäridele 4,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.10.2022.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019. a korraldus nr 987-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Irina Smirnova
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

 


 

Решение Городской управы г. Нарвы № 987-k от 11.12.2019 года.  

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

11.12.2019.a nr 987-k

 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks vastavalt elanikkonna soovidele ja eeldustele. Muudetakse korralduse punktis 3.5 antud teenuste hinnad.
Uued taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu suurused on kehtivatest osalustasu suurustest suuremad, mis on põhjustatud vajadusega katta Narva munitsipaalasutuse ülalpidamisega seotud kulud. Aastal 2020 suureneb kuutöötasu alammäär võrreldes 2019. aastaga 8,1% võrra. Ülaltoodud asjaolud toovad kaasa vajaduse suurendada tulusid tekkivate kulude katmiseks. Osalustasu suurendamisest tekkivate tulude arvelt kaetakse Narva Kultuurimaja Rugodiv ülapidamiskulud, sh asutuse töötasukulud. 

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab linnavalitsus oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus

3.1. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Vaatesaal        400,00 eurot;
Vaatesaal      (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 35,00 eurot;
Tantsusaal    41,00 eurot;
Tantsusaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 20,00 eurot;
Tuba nr 7      18,00 eurot;
Tuba nr 7    (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele)   14,00 eurot;
Tuba nr 8   16,00 eurot;
Tuba nr 8 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 12,00 eurot;
Tuba nr 9   17,00 eurot;
Tuba nr 9 (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Toad nr 15, 16    12,00 eurot;
Toad nr 15, 16  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 14,00 eurot;
Tuba nr 28    32,00 eurot;
Tuba nr 28  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 24,00 eurot;
Spordisaal    50,00 eurot;
Spordisaal  (Narva munitsipaalasutustele, MTÜdele ja FIEdele) 30,00 eurot.

3.2. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustel:

Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid  3,00 eurot;
Etendused ja loominguliste kollektiivide kontserdid lasteaedadele
ja koolidele
2,00 eurot;
Uue aasta etendused ja laste jõuluüritused  3,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ lapsepilet 1,00 eurot;
Kooliteatrite festivali „Kuldkalake“ täiskasvanu pilet 2,00 eurot;
Fotofestivalil „Narva sügis“ osalemine 10,00 eurot.

3.3. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad puhkeõhtutel:

Puhkeõhtud 5,00 eurot;
Puhkeõhtud jõulude ajal ning uue aasta puhkeõhtud 10,00 eurot;
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot;
Puhkeõhtud pensionäridele 2,00 eurot;
Kollektsionääride klubi  0,50 eurot.

3.4. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad:

Helioperaatori teenused, 1 tund 20,00 eurot;
Disko, 1 tund  10,00 eurot;
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4, must-valge 0,10 eurot;
Tasuline tualett  0,30 eurot.

3.5. Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 9,00 eurot kuus ning pensionäridele 3,00 eurot kuus (tasu ei võeta ajavahemikul juuni-august).

 4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub 01.01.2020.a.

4.2. Narva Linnavalitsuse 21.08.2019. a korraldus nr 593-k „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

 

Jelena Golubeva

Linnavalitsuse liige linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste

Linnasekretäri kohusetäitja

Narva Linnavalitsus korraldus 11.12.2019. nr 987-k   pdf1