Narva Linnavalitsus korraldus 20.05.2015 nr 505-k

02-08-2018

С 1 сентября 2015 года плата за обучение и участие в творческих коллективах ДК Ругодив составляет 4,00 евро в месяц.

Основание: Narva Linnavalitsus korraldus 20.05.2015 nr 505-k pdf1

 

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Narva

20.05.2015 nr 505-k

Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse käik
Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu on kinnitatud Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määrusega nr 275 „Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu määramine“. Osalustasu suuruseks kehtestati 50 krooni ehk 3,20 eurot kuus ja see ei ole tollest ajast muutunud. 08.04.2015. a kultuurimaja juhtkond esitas taotluse palvega suurendada osalustasu suurust kuni 4,00 euroni kuus.

2. Õiguslikud alused
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikele 3 kehtestab valla- või linnavalitsus oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.

3. Otsus
3.1 Kehtestada Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide ja -kollektiivide osalustasu 4,00 eurot kuus.
3.2 Lubada Narva Kultuurimaja Rugodiv direktoril:
3.2.1 vabastada vähekindlustatud perekonnadest lapsed kuni 20% ulatuses osalustasu tasumise kohustusest lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse ja perekonna tulu tõendavate dokumentide alusel;
3.2.2 vabastada osalustasu tasumise kohustusest täiskasvanute taidluskollektiivides harrastavad üliõpilased, töötud, pensionärid ja puhkpilliorkestri muusikud vastavate dokumentide esitamisel.
3.3 Osalustasu tasumise kohustusest vabastamise otsustab Narva Kultuurimaja Rugodiv direktor üks kord kuus.
3.4 Osalustasu tasutakse igakuiselt Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevushooaja (9 kuu) vältel.
3.5 Tunnistada Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määrus nr 275 „Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu määramine“ kehtetuks.

4. Rakendussätted
4.1 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.
4.2 Korraldus jõustub 01.09.2015. a.

 

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär