Noortevaldkonnale eriolukorras

26-05-2020

Здравствуйте!

Отправляем Вам руководство к действию в сфере молодежной работы.

Просим Вас быть в условиях чрезвычайного положения главным вдохновителем для своих работников, чтобы поддерживать тесный контакт с молодежью.

Предполагаем, что данную информацию было бы разумно переслать также всем молодежным работникам вашего учреждения.

Austusega

Anastassia Yakovleva

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna

peaspetsialist tel. 359 9259

anastassia.yakovleva@narva.ee

Noortevaldkonnale eriolukorras

Head noorsootöö asutuste juhid ja noorsootöötajad!

Oleme teinud koos aastaid tööd selle nimel, et meie noortel oleks erinevaid võimalusi noorsootöös, sh huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks ja oma iseseisva elu alustamiseks. Tänases erakordses olukorras peame leidma viise nende võimaluste säilitamiseks ning toetama jätkuvalt nii noori kui lastevanemaid.

Keeruline on kõigil, kuid teie jätkate tööd noorte arengu nimel. Täname teid väga sellise tegutsemise eest noorte heaks! See on tõesti väga tähtis, et te olete noortele toeks ka eriolukorras, tagades sellega võimaluste kättesaadavus ja mitmekesisus.

Usume, et nutika noorsootöö kontseptsiooniga on ehk kõik noorsootöötajad tuttavad. Kui isegi varasemalt mitte, siis alates haridusasutuste ning noorsootöö autuste sulgemisest ja oma töö ümber viimisest digimaailma on paljud pidanud ennast kurssi viima just uute võimalustega, mida pakuvad erinevad tehnoloogilised lahendused ja mida annab noorootöötajal hetkel oma tööks kasutada. Jah, see tõeline väljakutse paljudele nendele, kes nüüd peavad oma mugavustsoonist välja astuma, enesetäiendusega tegelema ning otsida, õppida või luua uusi lahendusi ja nutitegevusi oma töö jätkamiseks. Sama kehtib ka muujal Eestis.

Aitäh kõigile noorsootöötajatele, huvikoolide õpetajatele, treeneritele ja juhendajatele, kes on omandanud kiirelt uusi oskusi, õppinud kasutama uusi platvorme, loonud kiirelt kampaaniaid noorte kaasamiseks ning kolinud noorsootöö virtuaalruumi!

Praegu on meie igapäevasteks tööriistadeks sotsiaalvõrgustike võimalused (facebook, vk.com jms), Zoom vebinaride keskkond (turvalisuse tagamiseks soovitame korraldada paroolidega vebinare), digiplatvorm discordapp.com, Google drive, Skype kohtumised, tavalised internetivestlused, mängud või muud nutilahendused, mida noored juba aktiivselt kasutavad. Meie sammud peavad igal juhul eeskätt lähtuma sellest, mida noored praegu kõige enam vajavad.

Uurige ja kasutage julgesti ka teiste noortevaldkonna tegutsejate kogemusi ja juba ka uusi algatusi töö nutikaks ümber korraldamiseks. Näiteks on Tähtvere tantsukeskus käivitanud virtuaaltantsukeskuse, mille kaudu toimuvad online tantsutrennid, teooriaõpe jm, Eesti Tantsuagentuur on algatanud e-õppe nii, et postitavad igapäevaselt kuni 15-minutit vältavate tantsutrennide videod ja kutsuvad noori üles jagama klippe kodustest tantsutrennidest.

Tartu Ülikooli haridusteadusteadlased on pandnud kokku 6 soovitust noortega töötavatele spetsialistidele lapse eriolukorras tõhusa õppimise toetamiseks.

Need on alljärgmised:

  1. Õppimise eelduseks on arusaam, et õpieesmärk on tähenduslik.
  2. Õppimine koosneb ettevalmistamisest, võimete arendamisest ja hindamisest.
  3. Õppida saab omandades, osaledes, avastades ja harjutades.
  4. Õppimine on tõhus, kui endasse uskuda – edenemismõtteviis viib edasi.
  5. Õpitu kohta tagasiside andmisel keskendu pikemalt õpiprotsessi tugevustele.
  6. Õppimine on tõhusam koos õppides ja üksteist õpetades.

Tähtis on ka noortelt ja lastevanematelt tagasiside küsimine, et teenusesaajad saaksid välja öelda, mis toimib nende arvates hästi ja mida saaks muuta paremaks, et töö ja tegevused oleksid maksimaalselt produktiivsed. Toonitame küll, et ei eelda kõigilt samas mahus töötulemusi, kui seda tavaolukorras. Noorel on sama keeruline kui meil kõigil ja kui ta ka ei julge õpetajatele öelda, et tal on raske, siis tehke seda ise. Selgitage koos lapsega välja, millised on tekkinud olukorras teie mõlema vajadused ja kuidas neid tagada.

Paljude noorte puhul aitab tasakaalu säilitada kindlate päevakavade loomine, aga olge ka valmis siis neisse planeerima vaba aega ja olge avatud muudatuste tegemiseks. Ärge sellega ka hulluks minge ja tervet päeva täis planeerige. See võib ehmatada või plaani muutusel segadusse ajada.

Nüüd, kus õppetöö jätkub distantsõppe vormis, on ka paljudele lastevanematele saanud mureks see, et ekraaniaeg on palju suurenenud. Just huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnal on toredaid meetmeid selleks, et sisustada kasulikult noorte vaba aega loome või liikumistegevustega arvutiekraanist eemal. Ka liikumine värskes õhus ja füüsiline aktiivsus aitab toime tulla tänase olukorraga.

Kindlasti tuleks laste niisama väljas käimine hoida praegu kontrolli all. Tööl käivatel vanematel on see muidugi keerulisem. Rääkige noortega sellest, kuidas käituda hetkel kriisiolukorras korrektselt, olles või liikudes õues. Peamine asi on küll hoida teistega 2m vahet.

Paralleelselt igasugustele väljakutsetele ja suurendatud noorteinfo jagamisele, on tähtis ka noorte igapäevane toetamine. Anname neile nippe, millega asendada see aeg, kui nad on harjunud sõpradega koos olema või siis kuidas pisut eemal olla arvutiekraanist ja kuidas ikka kehtestatud piirangutest kinni pidada.

Kodu pole paraku mitte kõigi noorte jaoks turvalisim koht. See tähendab, et igal noortega tegeleval täiskasvanul on veelgi suurem roll toetada, märgata ja olemas olla. Ka kriisi ajal on oluline märgata ja arvestada, mida noored ise vajavad, soovivad ning arvavad. On ka neid peresid, kes ei saa füüsiliselt oma lapse juures kogu aeg olla. Siis anname me samuti perele märku, et oleme olemas ja toetame. Loome noorega kontakti ja jälgime ning uurime, kuidas tal läheb. Ka vanemale saame jagada nõuandeid kuidas noorega suhelda või kuidas leida mingis olukorras lahendus. Kuigi kõik peaksid olema kodus, et tohi keegi tunda end üksinda. Me siis olemegi need, kes kuulavad ja mõistavad ja selgitavad.

Oluline on hoida noortevaldkonna asutuste töötajad tööl ning toetada neid töö ümberkorraldamisel, pakkudes huviõpet ja noorsootöötegevusi digitaalsete lahenduste kaudu. Oleme veendunud, et noortega töötavad inimesed oskavad ja on valmis leidma uusi vorme noorsootöö ja huvihariduse pakkumiseks ka distantsilt, arvestas iga noore digipädevuste võimekust individuaalselt. 

Ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt on avaldatud erinevaid täiendavaid soovitusi noorsootöö toetamiseks ja ellu viimiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

Eesti Noorsootöö Keskus: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/

SA Innove: https://www.innove.ee/blogi/info-nouanded-ja-materjalid-opetajatele-distantsoppe-korraldamiseks/

Hariduse Infotehnoloogia SA: https://www.hitsa.ee/et

Rajaleidja on avaldanud ka soovitused, kuidas laste ja noortega koroonast rääkida. https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Samuti on Kultuuriosakond heameelega toeks mistahes üldisemates küsimustes teie töö korraldamisel.

Kindlasti on see kõigile suureks väljakutseks ja uudseks kogemuseks. Tähtis on see, et noorsootöö on olemas ja toimub ka siis, kui kontakttöö võimalik ei ole. Ikka noorte heaks!

Soovime teile jõudu ja tervist!

Koostatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt Eesti Noorsootöö Keskuse poolt soovitatava informatsiooni kasutamisel.