NARVA LINNAVALITSUS KORRALDUS 04.08.2021 nr 595-k

05-10-2021

NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
 
04.08.2021 nr 595-k      
Narva
 
Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
 
1. Asjaolud ja menetluse käik
Seoses Covid-19 nakkushaiguse levikuga võeti vastu Narva Linnavalitsuse järgmised korraldused:
11.11.2020. a korraldus nr 791-k „Huvikoolide õppetasu maksmisest“, mille alusel vabastati õppurid, kes viibivad Covid-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis või ei saa osaleda õppeprotsessis huviala õppetegevuse peatamise tõttu;
15.01.2021. a korraldus nr 21-k „Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine“, mille punkti 3.2 alusel ei võeta õppetasu huvikoolides ja osalustasu Narva Kultuurimajas Rugodiv.
Praegu on Covid-19 haigestumise näitajad võrreldes korralduste andmise ajaga oluliselt madalamad. Juunikuu lõpust saavad kõik vähemalt 12aastased Eesti elanikud tasuta läbida vaktsineerimist Covid-19 vastu. Sellest tulenevalt ei ole vabastamine huvikoolide õppetasu ja Narva Kultuurimaja Rugodiv osalustasu maksmisest enam otstarbekas.
2 . Õiguslikud alused
2.1 Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes.
2.2 Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
3. Otsus
3.1 Tunnistada Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korraldus nr 791-k „Huvikoolide õppetasu maksmisest“ kehtetuks.
3.2 Muuta Narva Linnavalitsuse 15.01.2021. a korraldus nr 21-k „Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine“, tunnistades kehtetuks punkt 3.2.
4. Rakendussätted
4.1 Korraldus jõustub 01.09.2021. a.
4.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.
 
Katri Raik
Linnapea
 
Üllar Kaljuste
Linnasekretär