16.03.2020 käskkiri 2851

26-05-2020

NARVA LINNAVALITSUS
KÄSKKIRI

Narva
16.03.2020 nr 2851

13.03.2020 käskkirja nr 2787
,,COVID-19 leviku tökestamise meetmed
Narva linna asutustes» muutmine

Haldusmenetluse seaduse 64 lg I ja 68 lg 2 alusel

muuta 13.03.2020 käskkirja nr 2787 ,,COVID-I9 leviku tökestamise meetmed Narva
linna asutustes», muutes käskkirja punkti 4 ning täiendades käskkirja punktiga 71
järgmiselt:

,,4. Huvikoolides peatada alates 16. märtsist huvitegevus ja huvihariduse andmine,
välja arvatud juhul, kui see on vöimalik kaugöppel, ning peatada Narva Noortekeskuse
läbiviidavad tegevused. Huvitegevuse ja huvihariduse andmise peatamise ajal
öppetasu ei vöeta.»
,, 71. Inimeste elu ja tervise ning avaliku huvi kaitseks asutuste juhtidel kaaluda
töötajate tööhoones viibimise vajadust ja kodus töötamise võimalusi.”

Aleksei Jevgrafov
linnapea